Política de qualitat

La nostra política de qualitat va lligada a la missió visió i valors que ens guien, ja que és l’eina principal que tenim per detectar desviacions en els nostres interessos principals.

Promovem una atenció de qualitat i amb criteri ètic, lliure d’ornamentacions i artificis, centrant-nos en allò que realment compta,  persona, família  i equip professional a través d’una visió continuista i integral de l’atenció.  Ens mou l’interès per seguir aprenent cada dia els uns dels altres perquè “tan important és créixer com fer-se gran”.

Per nosaltres, la qualitat tracta de cobrir les necessitats de les persones, i sempre que sigui possible superar-les. Per això, hem construït  sobre els requisits de les següents normatives:

En base als processos i objectius marcats en el nostre pla de qualitat podem recollir i analitzar indicadors amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora que cobreixen les següents 8 dimensions:

  • Organització
  • Persones usuàries
  • Professionals
  • Famílies
  • Disseny ambiental
  • Relació amb l’entorn
  • Processos
  • Qualitat

 

El Grup Ítaca vetlla per al compliment dels requisits legals reglamentaris en matèria de gestió de qualitat i aquells altres requisits que la organització pugui subscriure de manera voluntària.

Aquesta política és d’obligat compliment per tot el personal i és revisada periòdicament per l’alta direcció.

Abast

Determinem els límits i l’aplicabilitat de la gestió de qualitat per establir el seu abast mitjançant el nostre mapa de processos.

Els límits de l’abast són orgànics i es van modificant en funció de les necessitats que anem detectant en cada moment per seguir alineats amb els nostres objectius.

Per establir aquest abast tenim en compte els interessos, necessitats i requisits de les parts interessades.

Des de factors externs com canvis de normatives, canvis en els mercats, com factors interns, com canvis en les demandes i necessitats de les persones grans…

Així com les modificacions que puguem realitzar a la nostra carta de serveis.

Pla d'Igualtat

L’assoliment de la igualtat real i efectiva a la nostra societat requereix no només el compromís dels poders públics, sinó també la seva promoció decidida en l’òrbita de les empreses privades. En aquest context, la direcció del Grup Ítaca declara el seu compromís en els seus establiments i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats, impulsant i fomentant mesures per aconseguir la igualtat real al si de la nostra organització, establint la igualtat com a principi estratègic de la Política Corporativa i de Recursos Humans.

Tot això es regula amb els nostres Plans d’Igualtat, la finalitat dels quals és avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a les empreses del grup i, per extensió, a la societat, amb subjecció a allò establert a la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També ens comprometem en un tracte d’igualtat a les diferències de raça, classe i orientació sexual.

Instem totes les persones membres de l’empresa a ser part activa del procés d’elaboració i perfeccionament del Pla d’Igualtat, per a la qual cosa s’han habilitat els mitjans i mecanismes necessaris com el canal ètic.

Pel que fa a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions i canvis que s’hi adoptin a través de les nostres newsletters.

Canal Ètic

Canal de denúncies anònimes de Grup Residències Ítaca:

Si ha detectat alguna actuació negligent en l’àmbit de l’organització i té proves, des d’aquí ho pot denunciar de forma totalment anònima i segura.